REGULAMIN
I. Regulamin:
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet z serwisu internetowego kody24.co.pl , będącego ogólnopolską platformą sprzedającą kody doładowujące GSM polskich operatorów.
2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji kupna kodu GMS, poprzez umożliwienie im zakupu tegoż kodu za pośrednictwem płatności internetowych (przelewy internetowe oraz płatność kartą kredytową).
3. Właścicielem Platformy jest firma Brzoza Limited., z siedzibą we Londynie 8W20D, 590 Kingston Road, Wielka Brytania - wpisana do rejestru The Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 10905820.
4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5. Platforma nie pobiera opłat za transakcje zakupu. Użytkownik płaci jedynie koszt brutto danego doładowania.

 

II. Korzystanie z serwisu:
  Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

III. Reklamacje:
Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]
Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

IV. Postanowienia końcowe:
  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Platformy z zastrzeżeniem, że publikacja Ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.
  Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
	

Wybierz swoją sieć
Doładuj konto z rabatem!

KODY DO STRON

Wybierz swoją usługę

Sprawdź opinie naszych Klientów